Etiket: eğitim

Okul Tiyatrosu Manifestosu

Okul Tiyatrosu Manifestosu

Farklı yaş gruplarının, okul tiyatrosu adı altında, sahnelediği birçok “tehlikeli” oyun ve geçirdikleri “zararlı” süreç incelenmiş, son olarak da yukarıda anlatılan olaya şahit olunmuş ve “Okul Tiyatrosu Manifestosu”nu kaleme alma gereği duyulmuştur.

Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama

Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama

Kitaptaki planlar, ortaokul dönemindeki tüm yaş grupları için ve ayrıca, biraz daha ayrıntılandırılarak, lise döneminin ilk iki yılındaki öğrenciler için uygulanabilir.

Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri

Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri

ORTAOKUL DÖNEMİ OYUN METİNLERİ

Fiyat: 19 TL 28 TL

“Ortaokul döneminde insanların aidiyet duygusu gelişir; bir gruba dâhil olma, o grupla hareket etme ve birlikte üretme gereksinimi ortaya çıkar. Oyun sahneleme eyleminin bu gereksinimi iyi bir şekilde karşılayacağını düşünüyorum. Bu eylemle sahneleme sürecine dâhil olan birey kendinin farkına varacak, estetik düzeyi gelişecek ve sosyal etkileşimi güçlenecektir. Bu nedenle özellikle okullar ve kültür merkezleri yöneticilerine, ortaokul dönemindeki öğrencilerle oyun sahnelemelerini tavsiye ederim.”

Kemal Oruç

 

İÇİNDEKİLER

Okul Tiyatrosu Manifestosu
Bir Başka İstanbul
Medya Oyunu
Çalmak
İhtiyacım Yok!
Kendin Ol!

 

Kategori: Drama Kuram/Uygulama

Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları

Basım Yılı: 2016

Basım Yeri: İstanbul

ISBN: 9786059306362

Sayfa Sayısı: 104

Drama ve Okul Tiyatrosu

Drama ve Okul Tiyatrosu

Drama bölümünde daha kalıcı öğrenmeler sağlamak amacıyla, eğitimde drama yönteminin kullanılabilmesine ilişkin açıklamalar yer almakta; Okul Tiyatrosu bölümünde ise, okul tiyatrosunun eğitime katkısının bilimsel incelemesi bulunmaktadır.

Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu

Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu

Sinema ve tiyatro oyunculuğu ilişkisinin farkında olarak uygulama yapan oyuncuların her iki alandaki başarısı da şüphesizdir. Bu çalışma, sinema ve tiyatro oyunculuğu ilişkisini çeşitli öğeler yoluyla ortaya koyabilmek, bu ilişkiyi belgelemek ve başta oyuncular olmak üzere tüm sinema kuramcılarının / uygulayıcılarının hem kuramsal hem de pratik olarak bu çalışmadan yararlanmasını sağlamak için gerçekleştirilmiştir.

Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama

Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama

OYUNCULUK EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA

Fiyat: 29 TL 38 TL

Bu çalışma, kuramsal ve uygulamalı olarak, oyunculuk eğitimi verilen her kurumda, oyunculuk eğitimi alan oyuncu adaylarının, yaratıcı drama yöntemiyle, sanatsal ve toplumsal açıdan daha iyi olmalarını; oyunculuk becerisi yüksek, kendini bütün yönleriyle bilen, özgün, yaratıcı düşünebilen/üreten, hazır bulunuşluk düzeyi yüksek, grup uyumu ve iletişimi sürekli gelişen bireyler olmalarını hedeflemektedir.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde yaratıcı drama ve tarihi, ikinci bölümde oyunculuk ve tarihi, üçüncü bölümde oyunculuk eğitiminde yaratıcı dramanın kullanımı hakkında kuramsal bilgi, dördüncü bölümde ise yirmi dört uygulama planı bulunmaktadır.

Bu kitaptan oyunculuk eğitmenleri, yaratıcı drama liderleri, oyuncular, oyuncu adayları ve okul tiyatrosunda uygulama yapanlar yararlanabilir; kitap başta üniversitelerin oyunculuk bölümleri olmak üzere tüm oyunculuk okullarında ders kitabı olarak kullanılabilir.

 

Kategori: Drama Kuram/Uygulama

Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları

Basım Yılı: 2018

Basım Yeri: İstanbul

ISBN: 9786059306713

Sayfa Sayısı: 192

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ
İÇİNDEKİLER

 

I. BÖLÜM: DRAMA
Drama
Yaratıcı Dramanın Dünya Tarihindeki Evrimi
Türkiye’de Yaratıcı Dramanın Evrimi
Yaratıcı Dramanın Önemi                                                                      
Yaratıcı Dramanın Yararları
Yaratıcı Drama Lideri
Bir Yaratıcı Drama Oturumunun Aşamaları                                            
Isınma Aşaması
Asıl Çalışma                                                               
Değerlendirme
Dramanın Temeli: Oyun
Oyunun Temeli: Yaratıcılık
Yaratıcı Drama ve Tiyatro                                                                      
 
II. BÖLÜM: OYUNCULUK
Oyunculuk
Oyunculuğun Dünya Tarihindeki Evrimi
            İlkel Dönem
Antik Yunan
Antik Roma
Ortaçağ
Rönesans
On Yedinci Yüzyıl
On Sekizinci Yüzyıl
On Dokuzuncu Yüzyıl
Yirminci Yüzyıl
            Sinemada Oyunculuk
Türkiye’de Tiyatronun ve Oyunculuğun Gelişimi
Oyunculuk Eğitimi
Oyunculuk Eğitiminin Amacı                                                            
Türkiye’de Oyunculuk Eğitiminin Durumu
 
III. BÖLÜM: OYUNCULUK EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA
Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama  
 
IV. BÖLÜM: UYGULAMA
Kitaptaki Uygulamalarda Kullanılan Drama Teknikleri
Uygulama Planları
İletişim
İletişim Çalışmaları ve Empati
İmgelem ve Yaratıcılık
Bedensel ve Zihinsel Rahatlık Durumu
Grup Olma ve Toplumsal Bilinç
Dikkat ve Odaklanma Sürecini Artırabilme
Etkin Gözlem Yapabilme
Gündemi Takip Edebilme
Duyu Kontrolü
Duygu Kontrolü
Sanatçının Sorumluluğu
Tip ve Karakter Çıkarma
İmgelem
Yaratıcılık
İnanma ve Gerçeklik Duygusu
Hareket
Etki-Tepki
Hazır Bulunuşluk
Mekan-Karakter-Nesne İlişkisi
Atmosfer Yaratımı
Olay, Durum, An
Konsantrasyon 1
Konsantrasyon 2
Anlatı-Gösteri
 
SONUÇ
KAYNAKLAR
YAZAR HAKKINDA
EK: CİHAN ÖZDENİZ İLE SÖYLEŞİ